Các công trình nhà gỗ miền trung để làm nhà thờ gia tiên, nhà gỗ 5 gian, nhà gỗ 3 gian, nhà thờ họ, nhà gỗ lim, nhà gỗ sến, nhà gỗ táu, nhà gỗ mít, nhà gỗ cổ truyền, …

Nhà 5 Gian Kẻ Truyền ( Gỗ Lim Lào và Sến )

Ngôi nhà làm nhà thờ gia tiên, làm theo kiểu Nhà Kẻ Truyền (Nha Ke Truyen), cấu trúc ngôi Nhà Gỗ kiểu nhà 5 gian. Chất liệu gỗ ...